Gmina Rzezawa.
Wójt Gminy Rzezawa z absolutorium
Podczas IX Sesji Rady Gminy Rzezawa w dniu 17 czerwca 2019 r. Radni udzielili wotum zaufania i absolutorium Wójtowi Gminy – Mariuszowi Palejowi za 2018 rok.
Kierowany przez niego samorząd zrealizował dochody w wysokości ok. 49 mln 100 tys. zł.
a wydatki w kwocie ok. 51 mln 647 tys. zł. Dzięki czynionym staraniom Wójta i jego pracowników pozyskano ze źródeł zewnętrznych łącznie ok. 2 mln 600 tys. zł .
Ubiegły rok w rzezawskiej gminie był bardzo pracowity. Oprócz realizacji zadań związanych z utrzymaniem ogromnej infrastruktury komunalnej, oświatowej i sportowej wykonano wiele zadań inwestycyjnych, na które przeznaczono kwotę ok. 7 mln 586 tys. zł. Wybudowana została nowa sieć kanalizacji sanitarnej, rozbudowano sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Zmodernizowane zostały drogi dojazdowe do pól oraz drogi gminne. Rozbudowano drogi gminne i wewnętrzne w Łazach, Jodłówce, Rzezawie, Krzeczowie. Powstał również chodnik w Borku na „Małym Końcu”. W ramach obiektów małej architektury wybudowano zielone siłownie w Bratucicach, Okulicach i Ostrowie Królewskim oraz place zabaw w Jodłówce i Łazach. W 2018 roku wykonano prace związane z budową sali sportowej i remontem boiska w Jodłówce, przebudową i remontem kompleksu boisk sportowych w Rzezawie a do użytku oddano salę gimnastyczną w Okulicach oraz Szkolną Strefę Sportu w Borku. Ochrona środowiska to również niezwykle ważny temat dla samorządu Gminy Rzezawa. W ubiegłym roku podjęto działania związane z wymianą źródeł ciepła w gospodarstwach indywidualnych oraz przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Borku.
W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę ok. 320 tys. zł. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości zadecydowali m.in. o realizacji zdań drogowych, zakupie kruszywa, wykonaniu oświetlenia, doposażeniu OSP i placówek oświatowo – kulturalnych oraz zagospodarowaniu terenów koło szkół i przedszkoli.
Wójt Gminy – Mariusz Palej podkreślił na Sesji, że Gmina Rzezawa dynamicznie się rozwija i aby utrzymać ten trend w 2018 roku zlecono opracowanie wielu dokumentacji technicznych, które pozwolą na realizację zamierzonych planów.
Prawie jednogłośne wotum zaufania i absolutorium jest dowodem uznania nie tylko dla Wójta i jego współpracowników, ale również efektem dobrej współpracy z radnymi oraz sołtysami.

Artykuł Wójt Gminy Rzezawa z absolutorium
Podczas IX Sesji Rady Gminy Rzezawa w dniu 17 …
pochodzi z serwisu Bochnia – Polskie Portale Informacyjne.

ppPowiat BocheńskiGmina Rzezawa. Wójt Gminy Rzezawa z absolutorium Podczas IX Sesji Rady Gminy Rzezawa w dniu 17 czerwca 2019 r. Radni udzielili wotum zaufania i absolutorium Wójtowi Gminy – Mariuszowi Palejowi za 2018 rok. Kierowany przez niego samorząd zrealizował dochody w wysokości ok. 49 mln 100 tys. zł. a wydatki w kwocie ok....Bieżące informacje z całego kraju w jednym miejscu !